Hälsa, miljö och säkerhet

 

EPC Sverige AB bekräftar sitt åtagande:

* Säkerhet skall alltid ha första prioritet i alla dotterföretag Detta kommer att reducera antalet olyckor, förbättra kvalitet och produktivitet samt försäkra oss om långsiktig framtid för verksamheten.

* Personalens säkerhet är vår viktigaste angelägenhet, därmed försäkrar vi oss även om minskade skador på våra arbetsplatser och anläggningar.

* Alla i ledningen kommer att demonstrera sitt åtagande om säkerhet genom att reguljärt besöka företagets arbetsplatser och anläggningar. Det är vår målsättning att skapa en öppen och konstruktiv kommunikation med alla anställda för att skapa en säkerhetskultur fokuserad på att förebygga olyckor.

* EPC SVERIGE AB skall alltid följa alla hälso-, säkerhets- och miljöregler och sträva efter ständiga förbättringar.

* EPC SVERIGE AB förbinder sig att använda alla nödvändiga mänskliga, tekniska och övriga tillgängliga resurser för att arbetet alltid skall vara säkert.

* Rapportering av alla olyckor, tillbud och incidenter är fundamental. Det är mycket viktigt att alla olyckor, tillbud och incidenter utreds, orsaksanalys genomförs och kommuniceras för att undvika upprepning.

EPC Sverige AB samarbetar med följande tillsynsmyndigheter när det gäller HMS:

Räddningsverket: http://www.srv.se/

Länsstyrelsen http://www.lst.se/

Arbetsmiljöverket http://www.arbetsmiljoverket.se/